Regulamin zwiedzania

Zasady, których należy przestrzegać podczas zwiedzania galerii

1) Informacje ogólne.
a) Galeria jest czynna codziennie w godz. 10:00-18:00.
b) Pierwsze wejście do galerii jest możliwe o godz. 10:00, ostatnie wejście jest możliwe najpóźniej o godz. 17:30, pod warunkiem opuszczenia budynku najpóźniej o godz. 18:00.
c) O zmianie godzin otwarcia lub czasowym zamknięciu informuje się na stronie internetowej www.stoch.org oraz na drzwiach zewnętrznych.

2) Zwiedzający z chwilą wstępu do galerii wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3) Bilety wstępu
a) W galerii obowiązują bilety wstępu, które można zakupić w kasie.
b) Rodzaje (bilet normalny, bilet ulgowy, bilet rodzinny itp.) i ceny biletów określa cennik.
c) Grupy zorganizowane powyżej 20 osób muszą dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu telefonicznie pod numerem 538 700 708.
d) Ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje:
d.i) uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
d.ii) emerytom, rencistom na podstawie ważnej legitymacji emeryta
d.iii) osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami.
e) Zwolnienie z opłaty za wstęp do galerii przysługuje dzieciom do lat 6.

4) Zasady porządkowe.
a) Galerię można zwiedzać indywidualnie lub w grupie.
b) Dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia mogą zwiedzać galerię tylko pod opieką osób dorosłych.
c) W galerii może przebywać jednorazowo maksymalnie 50 osób.
d) Galerię może jednorazowo zwiedzać grupa licząca maksymalnie 50 osób. Kierownik grupy jest odpowiedzialny za ich podział w przypadku większej liczby osób.
e) Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży zwiedzają galerię pod nadzorem opiekunów (nauczycieli lub rodziców), którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i porządek, stosując się do ogólnie obowiązujących przepisów porządkowych.
f) Zwiedzający winni stosować się do uwag pracowników galerii.
g) Na terenie galerii zabrania się:
g.i) dotykania eksponatów;
g.ii) jedzenia i picia na salach ekspozycyjnych;
g.iii) palenia tytoniu (w tym e-papierosów) i stosowania innych używek;
g.iv) przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
g.v) wprowadzania zwierząt;
g.vi) wnoszenia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla osób i eksponatów na wystawach (np. broni palnej, przedmiotów ostrych, otwartego ognia);
g.vii) wchodzenia do pomieszczeń znajdujących się poza trasą zwiedzania;
g.viii) korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort osób przebywających w pobliżu;
g.ix) prowadzenia agitacji politycznej, akwizycji i działań marketingowych przez Zwiedzających.
h) Osoby na wózkach inwalidzkich powinny zwiedzać ekspozycję tylko na parterze. Mogą one być transportowane na I piętro przez osoby towarzyszące, jeżeli podejmą się oni tego tylko na własne ryzyko.
i) Zwiedzający mogą skorzystać bezpłatnie z możliwości pozostawienia odzieży, nakrycia głowy, parasolek, wózków dziecięcych, itp. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
j) Za szkody powstałe w wyniku działania Zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką ponosi on odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.


5) Monitoring.
a) W galerii zainstalowany jest monitoring wizyjny, o czym informuje umieszczona informacja przy wejściu głównym oraz w kasie.
b) Monitoring czynny jest przez całą dobę.
c) Zwiedzający z chwilą wstępu do galerii wyraża zgodę na rejestrowanie.

6) Fotografowanie i filmowanie.
a) Możliwe jest bezpłatne wykonywanie zdjęć i filmów amatorskich do użytku własnego, bez użycia flesza i statywu;
b) Profesjonalne fotografowanie i filmowanie wymaga zgody kierownika galerii;
c) Zgoda na fotografowanie i filmowanie, którego przedmiotem jest galeria i jej zbiory, nie jest równoznaczna z udzieleniem licencji do publikowania utworów w celach komercyjnych. Utwory te nie mogą być rozpowszechnianie lub publikowane, w tym m.in. w celach komercyjnych lub promocyjnych.

7) Postanowienia końcowe.
a) W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania w miejscach publicznych osoba naruszająca zasady opisane w Regulaminie zostanie upomniana przez pracownika galerii, a w przypadku dalszego nieprzestrzegania ww. zasad zostanie wyproszona z terenu galerii bez możliwości otrzymania zwrotu opłaty za bilet wstępu;
b) Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.stoch.org lub telefonicznie +48 538 700 708;
c) Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i jest udostępniony na stronie internetowej www.stoch.org oraz w kasach galerii.


8) Dodatkowe zasady zwiedzania w okresie zagrożenia epidemicznego COVID19.
a) Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpiecznego dystansu społecznego – min. 1,5 m odstępu pomiędzy zwiedzającymi (nie dotyczy rodzin).
b) Zwiedzający muszą zasłaniać usta i nos (obowiązek nie dotyczy dzieci do ukończenia 5. roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa). Nieprzestrzeganie tej zasady (zdejmowanie lub zsuwanie masek) skutkuje koniecznością opuszczenia galerii.
c) Zwiedzający są zobowiązani do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu.
d) Przy kasie i przy szatni może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą czekać w odstępach 1,5 m.
e) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem, Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Regulamin w skrócie
1. Prosimy nie dotykać eksponatów
2. Prosimy nie biegać
3. Prosimy nie wprowadzać zwierząt
4. Prosimy nie spożywać posiłków i napojów
5. Prosimy nie palić papierosów i e-papierosów
6. Prosimy nie zakłócać spokoju innym Zwiedzającym
7. Prosimy nie wchodzić na teren galerii pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających